Risicomanagement is onderdeel van due diligence, de plicht om negatieve sociale en milieueffecten van bedrijfsactiviteiten te voorkomen of te beperken, voortkomend uit de OESO richtlijnen en UN Guiding Principles on Business and Human Rights.

Dit artikel geeft een overzicht van de actuele relevante gebeurtenissen in Europese landen met betrekking tot due diligence-wetgeving op het gebied van mensenrechten. Alleen aangenomen wetten of concrete stappen in de richting van een vorm van wetgeving worden hier genoemd. Alle informatie is afkomstig van de European Coalition for Corporate Justice (september 2020). 

Duitsland
Februari 2021 - Op 16 februari 2021 kondigde de Duitse regering aan dat zij overeenstemming had bereikt over een ontwerp voor een wet inzake de toeleveringsketen. De wet zal in 2023 van kracht worden en gevolgen hebben voor de 600 grootste bedrijven in het land. Het toepassingsgebied zou vanaf 2024 verder worden uitgebreid.Februari 2019 - Er is een voorontwerp van wet inzake verplichte due diligence op het gebied van de mensenrechten door het ministerie van Ontwikkelingssamenwerking uitgelekt.
Juni 2020 - De ministeries van Arbeid en Ontwikkeling hebben belangrijke punten voor een Duitse Supply Chain Act ontwikkeld die zijn uitgelekt.

Oostenrijk
Mei 2020 - Invoering in het parlement van de wet op de sociale verantwoordelijkheid in de (online) kledingsector - zorgvuldigheidseisen die de verkoop van met dwang- en kinderarbeid geproduceerde kleding en schoeisel moeten voorkomen.

Denemarken
Januari 2019 - Drie politieke partijen hebben, samen met de steun van 100 maatschappelijke organisaties, het vakverbond, de Deense consumentenraad en enkele bedrijven, een parlementaire motie ingediend met het verzoek een wetgevingsvoorstel te ontwikkelen over verplichte mensenrechten due diligence en bedrijfsaansprakelijkheid.

Frankrijk
Februari 2017 - De Duty of Vigilance is aangenomen, die van grote bedrijven due diligence-maatregelen vereist.
November 2018 - De regering heeft zich ertoe verbonden een wetsvoorstel te steunen dat een waakzaamheidsplicht voor de hele EU instelt.

Italië
2001 - Wetsdecreet inzake de administratieve aansprakelijkheid van juridische entiteiten werd ingevoerd, dat strafrechtelijke aansprakelijkheid voor schendingen van de mensenrechten inhoudt. In Italiaanse bedrijven zouden er nalevingsprogramma's moeten zijn.

Nederland
Mei 2019 - De regering heeft de Zorgplicht Kinderarbeid aangenomen, die in 2022 in werking treedt en waarin bedrijven een verklaring moeten indienen bij de regelgevende instantie waarin zij verklaren dat zij de due diligence hebben uitgevoerd om de risico's in verband met kinderarbeid in hun hele toeleveringsketen vast te stellen.
 
Noorwegen
2018 - Commissie voor ethische informatie is begonnen met het onderzoeken van verantwoorde bedrijfs- en supply chain-regelgeving
November 2019 - Commissie voor ethische informatie heeft een ontwerpwet gepubliceerd die betrekking heeft op de transparantie, de kennisplicht en de due diligence in de toeleveringsketens. Tegelijkertijd onderzoekt de regering een mogelijke wet tegen moderne slavernij die vergelijkbaar is met de Britse Modern Slavery Act.

Zwitserland
Juni 2018 - De Nationale Raad (Lagerhuis) heeft een wetsvoorstel goedgekeurd dat grote bedrijven verplicht tot het uitvoeren van due diligence op het gebied van mensenrechten. Dit wetsvoorstel was een tegenvoorstel aan het Burgerinitiatief Verantwoord Ondernemen, dat de Grondwet wilde wijzigen om zorgplicht voor bedrijven in te voeren, met inbegrip van zorgvuldigheid op het gebied van mensenrechten en wettelijke aansprakelijkheid.
November 2020 - Het Initiatief Verantwoord Ondernemen was onderwerp van een referendum en werd niet aangenomen. Daarom is het tegenvoorstel (inclusief niet-financiële rapportageverplichtingen, mensenrechten due diligence regels met betrekking tot kinderarbeid en conflictmineralen) van kracht geworden.

Verenigd Koninkrijk
2015 - Er is een Modern Slavery wet aangenomen, met inbegrip van een transparantieclausule voor de toeleveringsketens, die voorziet in zorgvuldigheidsmaatregelen om ervoor te zorgen dat er geen slavernij of mensenhandel in de toeleveringsketens plaatsvindt.
Januari 2020 - De milieuwet is opnieuw bij het parlement ingediend.
Maart 2020 - Een parlementslid heeft een amendement op het milieuwetsvoorstel ingediend dat de regering verplicht om een apart wetsontwerp over de due diligence op het gebied van de mensenrechten te publiceren.  

Zie het onderstaande plaatje voor een groter overzicht van de bewegingen rond de due diligence-wetgeving (in het Engels): 

Legislation

Source: European Coalition of Corporate Justice, December 2020